ישראל כבר לא תהיה מקלט מס של יהודי העולם

החל מסוף השנה גופים פיננסים יידרשו להעביר מידע אודות חשבונות של תושבים זרים לצורך אכיפת מס כחלק מהתחייבות ישראל באמנה המולטילטרלית בדבר סיוע מנהלי הדדי בענייני מס בהובלת ארגון ה- OECD

הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ה- OECD פיתח תקן אחיד שמטרתו לקבוע כללים לזיהוי תושבי חוץ שהם בעלי חשבונות במוסדות פיננסים בישראל, לשם העברת המידע על חשבונות אלה למדינות תושבותם, וזאת על מנת להגביר את יכולות אכיפת המס. על פי תקן זה, שמכונה ה- CRS[1], המוסדות הפיננסיים בישראל יידרשו לאסוף מידע לגבי חשבונות של תושבי חוץ המוחזקים אצלם, כדי להעבירו על בסיס שנתי לרשות המסים בישראל. רשות המסים תעביר את המידע למדינות התושבות של בעלי החשבון, ותקבל מאותן מדינות פרטים לגבי חשבונות של תושבי ישראל המוחזקים בתחומן.

מדינת ישראל התחייבה להחליף מידע, החל מספטמבר 2018, עם מדינות זרות שאיתן יהיה לה הסכם בתוקף. המידע שיועבר יתייחס לשנים 2017 ואילך, ויכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי תושבי חוץ או בידי ישויות משפטיות מסוימות שיש בהן לתושבי חוץ החזקה מהותית. על המידע לכלול את פרטי בעלי החשבונות, היתרות בחשבון והכנסות פיננסיות שנתקבלו באותו חשבון

המוסדות הפיננסים שיידרשו להעביר מידע לרשות המסים כוללים את הגופים העוסקים בקבלת פיקדונות, ניהול, השקעה, מסחר והחזקה של נכסים פיננסים עבור אחרים (כגון- בנקים, חברות ביטוח, קרנות השקעה ועוד).

בימים אלה מגבש מינהל הכנסות המדינה שבמשרד האוצר נוסח סופי של תקנות, לצורך העברתן בקרוב לאישור ועדת הכספים של הכנסת, שמכוחן ניתן יהיה ליישם את הוראות ה-CRS בישראל. יישום תקנות אלה ידרוש מהמוסדות הפיננסיים היערכות מורכבת, אשר דומה במהותה להערכות שנדרשה ליישום הסכם FATCA  אשר נחתם בין ממשלת ישראל וארה"ב.

הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה, יואל נוה: "ביצענו בשנים האחרונות שורה של צעדים ליצירת התשתית החוקית הנדרשת לשם חילופי מידע אוטומטיים עם מדינות אחרות. צעדים אלה כללו את ההסדרה בחקיקה של הסמכות לחתום על הסכמים בינלאומיים לחילופי מידע לצרכי מס, הקניית הסמכות להורות לגופים הפיננסים לאסוף ולהעביר מידע לרשות המסים, הצטרפות לאמנה המולטילטרלית לסיוע מנהלי הדדי בענייני מס, חתימה על הסכם FATCA עם ארה"ב ויישומו על פי דין, וחתימה על הסכם מולטילטרלי להחלת ה– CRS .  עם כניסתן הצפויה לתוקף  של התקנות ליישום תקן ה – CRS תושלם תשתית החקיקה הנדרשת. מהלכים אלה צפויים להגביר בצורה משמעותית את יכולת אכיפת המס על תושבי ישראל המחזיקים את נכסיהם הפיננסים מעבר לים"

 

השארת תגובה