נבלמת מגמת הריכוזיות בייצוא הישראלי

לראשונה מזה שבע שנים מגמת הריכוזיות ביצוא הישראלי נבלמה בשנת 2014 ונשארה ללא שינוי לעומת שנת 2013. שיעור היצוא של עשר החברות הגדולות במשק היווה בשנת 2014 כ-50% מסך הייצוא, והסתכם בכ-24.1 מיליארד דולר, גידול דולרי של כ-1% בהשוואה ל-2013.

מנגד, היקף היצוא של יתר היצואנים הסתכם בשנת 2014 בכ-24.3 מיליארד דולר, גידול בשיעור של כ-2% לעומת 2013. הנתונים על פי דוח ריכוזיות היצוא שערכה היחידה הכלכלית במכון היצוא.

עוד עולה מהניתוח, כי בין השנים 2008-2014 גדל סך יצוא הסחורות (ללא יהלומים) בשיעור דולרי של כ-16%, מכ-41.7 מיליארד דולר ב-2008 לכ-48.4 מיליארד דולר ב-2014. היקף היצוא של עשר קבוצות היצוא הגדולות במשק גדל במהלך תקופה זו מכ-17.5 מיליארד דולר ב-2008 לכ-24.1 מיליארד דולר ב-2014, גידול דולרי של כ-37%. לעומת זאת, בשנים אלו נותר היקף היצוא של כל יתר היצואנים ללא שינוי והסתכם בכ- 24.3 מיליארד דולר.

מנכ"ל מכון היצוא עופר זקס: "התייצבות מגמת הריכוזיות השנה נובעת מירידת היקף היצוא בתחומי הכימיקלים ותזקיקי הנפט, שהושפעה בעיקר מירידת מחירי הסחורות העולמית.

"סך היקף היצוא של יתר היצואנים בשנת 2014 עדיין לא עבר את היקפו בשנת 2008. הנתונים מצביעים על הקושי העומד בפני כלל ציבור היצואנים, למעט עשר קבוצות הייצוא הגדולות, בהגדלת מכירותיהם בשווקים הגלובליים. בהקשר זה  חשוב לציין ששער החליפין הריאלי אפקטיבי בשנת 2014 היה נמוך בכ-8% בהשוואה לממוצע ב-2008, דבר המשפיע קשות על כושר התחרות של  חברות הייצוא בשוקים הגלובליים".

על פי הניתוח, משקל הייצוא של החברות הדומיננטיות במשק עלה באפן שיטתי ועקבי בשבע השנים האחרונות: בשנת 2007 עמד משקלן על כ-36% בלבד מסך הייצוא; ב-2008 עלה משקלן בייצוא לכ-42%; בשנת 2010, לצד ההתאוששות המהירה בהיקפי היצוא, עלה בחדות גם משקלן של חברות והגיע ל-46%; בשנת 2013 הגיעה הריכוזיות בייצוא לשיא, כשמשקל 10 חברות הייצוא הגדולות ביותר במשק טיפס והגיע לרף ה-50%.

השארת תגובה