ההוצאה הציבורית בישראל על חינוך ובריאות נמוכה ביחס למדינות OECD

ההוצאה הציבורית על הסעיפים העיקריים ברווחת האזרחים נמוכה מאד בישראל לעומת מדינות OECD. במה אנו גבוהים? בהוצאות הביטחון כמובן.

ההוצאה הציבורית בישראל, הכוללת ובפרט האזרחית, נמוכה מאוד ביחס לממוצע OECD. נטל המס וההוצאה הציבורית בישראל הם בין הנמוכים ב-OECD ושיעור ההכנסה הפנויה בסך ההכנסה גבוה יותר. היקף השירותים הציבוריים, ההשקעות בתשתיות, והתערבות הממשלה בהקטנת אי-השוויון, נמוכים מהרמות הממוצעות במדינות OECD האחרות. מה כל זה אומר בעברית פשוטה? אנו משלמים קצת פחות מיסים באופן יחסי ומקבלים הרבה פחות שירותים, כך בפרסום אחרון של בנק ישראל.

מגבלה נוספת המקשה על העלאת רמת השירותים הציבוריים בישראל והיקפם היא ההוצאות הגבוהות על ביטחון ועל ריבית. למרות הירידה של הוצאות הביטחון ביחס לתוצר בישראל בעשור האחרון, הפער בין הוצאות אלו לממוצע של OECD היה ב 2011 כ-4.3% תוצר הנובע מהמצב הגיאו-פוליטי של ישראל.

הטבלה להלן מציגה השוואה בין ישראל לממוצע ב-OECD, ב-1995 וב-2011, מבחינת ההוצאה על

מספר סעיפי הוצאה עיקריים.

ההוצאה הציבורית על חינוך ביחס לתוצר בישראל גבוהה מממוצע OECD, אך כיוון שאחוז הילדים באוכלוסיית ישראל גבוה הרבה יותר מאשר ב-OECD ההוצאה לתלמיד בישראל היא כ-2/3 מההוצאה לתלמיד ב-OECD

הוצאות הבריאות הציבוריות ביחס לתוצר בישראל נמוכות מאשר ב-OECD. אמנם אחד ההסברים לכך הוא אחוז הקשישים הנמוך יחסית – אך גם בחינה של הוצאות הבריאות, בתקנון בגין גודל האוכלוסייה והרכב הגילים, מעלה כי ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל נמוכה השוואה של סכום הוצאות החינוך והבריאות ביחס לתוצר מעלה כי ישראל דומה לממוצע OECD בנתון זה.

ההוצאה על תשלומי העברה ותמיכות ביחס לתוצר בישראל היא הנמוכה ב-OECD גם בתוספת סבסודהפנסיות הגלום בריבית על איגרות החוב המיועדות, שהיא קטנה (%0.1 תוצר).

IsraelOECD

 

* מקור: בנק ישראל

השארת תגובה