ארגון מחדש של מערכת הבנקאות הויאטנמית

ויאטנם הינה שוק חשוב ליצוא הישראלי, לפני כשנתיים נפתחה במדינה נספחות מסחרית של משרד התמ"ת ואף נחתם פרוטוקול פיננסי בין חברת אשרא בישראל ובנק ויאטנמי למימון עסקאות סחר בין המדינות.

להלן מאתר אשרא – החברה הישראלית לביטוחי סחר חוץ

מערכת הבנקאות בוייטנאם מורכבת מחמישה בנקים בבעלות ממשלתית, 35 בנקים מסחריים בבעלות משותפת (JSCB), חמישה בנקים בבעלות זרה מלאה וארבעה בנקים שהוקמו כמיזם משותף (JVB). כמו כן, פועלים בוייטנאם 50 סניפים של בנקים זרים ו-49 נציגויות של בנקים זרים. לאורך השנים, ירד בהדרגה מספר הבנקים המסחריים בבעלות ממשלתית ומספרם של הבנקים בבעלות המשותפת גדל והלך בקצב קבוע. בתחילת העשור הקודם, חלקם של הבנקים המסחריים, הנמצאים בבעלות ממשלתית ועוסקים בפעילויות הקצאת אשראי וגיוס פיקדונות, נע בין 70% ל-80%. בעקבות תהליכי הפרטה וצמיחה של בנקים שונים במערכת, ירד חלקם של בנקים אלה בשנת 2010 ל-45%-50% בלבד.

המערכת הבנקאית של וייטנאם מאופיינת ברמת שקיפות נמוכה וביכולת ניהול סיכוני אשראי שאינה מפותחת דיה. המערכת חוותה תהליך של גידול מהיר באשראי בשנים האחרונות, ששיעורו עמד על 35% בממוצע שנתי בין השנים 2006-2010. במהלך שנים אלה יחס האשראי לתמ"ג עלה מ-71% ל-125%. מדיניות הממשלה לייצוב שיעורי הגידול באשראי החלה להראות סימני הצלחה ובשנת 2011 הואט שיעור הגידול בתיק ההלוואות ועמד על 10.9%, המהווה כחצי מהיעד הממשלתי שהינו 20%. להערכת סוכנות הדירוג הבינ"ל S&P, ההתערבות הממשלתית, כמו גם העלויות הגבוהות של לקיחת הלוואות, הפחיתו את רצונם של הלווים לבקש אשראי. כמו כן, נזילות נמוכה הפחיתה את יכולתם של הבנקים להלוות באופן אגרסיבי. האטה בגידול של תיק ההלוואות עשויה להקטין את רווחיות המערכת בטווח הקצר, אך בטווח הארוך עשויה לייצר השפעה חיובית.

סביבת הפעילות של הבנקים בווייטנאם מאופיינת באינפלציה גבוהה, והלחצים האינפלציוניים הביאו את הבנקים לגלגל את העלויות הגבוהות של ההלוואות על לקוחותיהם באמצעות שיעורי הריבית על ההלוואות. הבנק המרכזי של וייטנאם נקט במספר צעדים בכדי לטפל ברגישויות הקיימות במערכת, אשר נובעות ממספר בנקים קטנים ובעייתיים המחזיקים בכ-7% מפיקדונות המערכת. לדוגמא, בכדי למנוע תהליך של בריחת פיקדונות בשנה שעברה, הבנק המרכזי הודיע על מתן ערבות בלתי מוגבלת לפיקדונות, מיזג שלושה בנקים קטנים ובעייתיים (ישנו צפי למיזוגים נוספים), וסייע באספקת נזילות באופן ישיר ועקיף באמצעות הבנקים המסחריים בבעלות הממשלתית. כמו כן, מספר בנקים בעייתיים יידרשו להציג תוכניות לארגון מחדש (restructuring) והיוון מחדש (recapitalization) לאישור הבנק המרכזי. במידה ותוכניות ההיוון מחדש של הבנקים לא תהיינה מספקות, ייתכן שהבנק המרכזי אף ילאים בנקים אלה. ניתן לומר כי המהלכים שביצע הבנק המרכזי סייעו לחיזוק אמינותו.

במארס 2012 אושרה על ידי ראש ממשלת וייטנאם תוכנית לארגון מחדש של מוסדות האשראי. התוכנית כוללת צעדים ספציפיים המיועדים לסוגים שונים של מוסדות אשראי. בהתייחס לבנקים מסחריים בבעלות ממשלתית צויינו, בין היתר, צעדים כגון הורדת יחס ההלוואות הבעייתיות (NPL) אל מתחת ל-3% בהתאם לסטנדרטים מקומיים, שיפור המערכות לניהול הסיכונים וגיוס הון על מנת לעמוד בדרישות באזל 2 עד שנת 2015.

בהתייחס לבנקים מסחריים בבעלות פרטית, התוכנית כוללת סיווג של הבנקים לשלוש קבוצות על בסיס רמת האיתנות הפיננסית. חלק מהצעדים שכלולים בתוכנית הם: בנקים בעלי איתנות פיננסית טובה (healthy) – יעברו תהליך מיזוג מרצון לצורך העלאת היתרון לגודל ורמת התחרותיות. בנקים אלה צפויים לסייע לבנקים בעייתיים באמצעות נזילות, או מיזוגים. כמו כן, בנקים הסובלים ממחסור זמני בנזילות ימומנו מחדש על-ידי הבנק המרכזי, תוך שיפור מצבם הפיננסי, שיפור פעולותיהם ואופן ניהולם וזאת תחת פיקוח מקרוב של הבנק המרכזי. זאת ועוד, בנקים בעייתיים ימומנו מחדש על-ידי הבנק המרכזי עד לגובה ההון המאושר ( (chartered capitalבפיקוח הדוק של הבנק המרכזי. כמו כן, בנקים מסחריים בבעלות ממשלתית ובנקים בעלי איתנות פיננסית יוכלו לרכוש מהם את נכסיהם האיכותיים. הבנק המרכזי יוכל, בין היתר, גם להגביל את חלוקת הדיבידנדים ותשלומים אחרים, להשעות מנהלים, לכפות מיזוגים ולאפשר למוסדות זרים לרכוש אותם, או להזריק להם הון ישירות. הבנק המרכזי יוכל להגביל את פעולותיהם ולדרוש מהם לעמוד ביחסים שמרניים יותר.

לאחרונה נעצר על ידי המשטרה Mr. Nguyen Duc Kien, טייקון בנקאות ידוע ואחד מבעלי המניות של  ACB-Asia Commercial Bank, שהינו הבנק החמישי בגודלו בוייטנאם ומנכ"ל הבנק, ,Mr. Ly Xuan Hai נעצר והתפטר. מעצרו של קיין בוצע על רקע חשדות לביצוע עסקים לא חוקיים בשלוש חברות בהן הוא משמש כיו"ר. אמנם הבנק הצהיר באופן פומבי שקיין לא היה חבר בדירקטוריון, או חבר הנהלה, וכי לא הייתה לו השפעה על תהליך קבלת ההחלטות של הבנק או על פעולותיו, אך סוכנות הדירוג הבינלאומית Fitch הכניסה את הבנק לרשימת מעקב עם השלכות שליליות מאחר והייתה סבורה שלאירועים הנ"ל השפעה שלילית פוטנציאלית על אמון המפקידים בבנק ועל פרופיל האשראי שלו. סוכנות הדירוג הבינ"ל מודיס אף החליטה להוריד את דירוגו של הבנק, תוך בדיקת אפשרות להורדת דירוג נוספת. הסוכנות מודאגת מכך שאירועים אלה גרמו ללחץ על נזילות הבנק ומכך שעלולות להיות להם השלכות שליליות על ערך המותג (franchise value) של הבנק בטווח הארוך. התחזית שנתנה סוכנות הדירוג למערכת הבנקאות (כמו גם לריבון בוייטנאם) היא שלילית.

תחזיות אלה משקפות סביבת פעילות מורכבת המאופיינת בחוסר שווי משקל מאקרו-כלכלי. סביבה זו טומנת בחובה סיכונים לאיכות הנכסים של הבנקים ובנוסף, קיימת עמימות וחוסר שקיפות לגבי דיווחי התוצאות הכספיות, מה שמקשה יותר על השגת המימון. על פי סוכנות הדירוג הבינ"ל S&P, מעצרו של הטייקון מבליט את הסיכונים הטמונים במערכת הבנקאות הוייטנאמית. יחד עם זאת, ההבטחות של הבנק המרכזי של וייטנאם לתמוך בבנק הנ"ל בתחום הנזילות עשויות למתן את הסיכון לתגובת שרשרת ביתר הבנקים. רפורמות במערכת הבנקאית ובחברות בבעלות ממשלתית המתבצעות בעיתוי מתאים, הינן חיוניות לבניית אמון המשקיעים והמפקידים במערכת, במיוחד כאשר כמות ההלוואות הבעייתיות עולה.

על מנת לשפר את הפיקוח על המערכת, המסגרת הרגולטורית צריכה להתחזק ולהיאכף בצורה טובה יותר. כמו כן, יש לזכור שהצעדים שנקט הבנק המרכזי על מנת לטפל בבעיות של הבנקים הבעייתיים, תהליך החזרת האמון במערכת הבנקאית והמדיניות המוניטרית הם רק בתחילתם ומצריכים ניהול זהיר

השארת תגובה