בנק ישראל מפרסם תחזית עולמית לשנת 2013

על פי בנק ישראל במהלך ארבעת הרביעים הבאים (המסתיימים ברביע השני של 2013) צפוי שיעור האינפלציה להסתכם ב-2.4 אחוזים וריבית בנק ישראל צפויה להיוותר ברמתה הנוכחית, 2.25 אחוזים. התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח בשנת 2012  ב-3.1 אחוזים, ובשנת 2013 – ב-3.4 אחוזים.

ההנחות לגבי הסביבה העולמית מתבססות בעיקרן על תחזיות של בתי השקעות ושל מוסדות בין-לאומיים (קרן המטבע הבין-לאומית, ה-OECD). מאז עריכת התחזית הקודמת חלה החרפה מחודשת במשבר החוב האירופאי. על רקע זה מתפתחת מגמה של עדכוני תחזיות כלפי מטה, הן ביחס לצמיחת התוצר במשקים החשובים והן ביחס לקצב גידולו של הסחר העולמי. על רקע זה, את ההערכות לגבי הצמיחה הצפויה בעולם עדכנו מעט כלפי מטה בהשוואה לאלה ששררו במועד עריכת התחזית המקרו-כלכלית הקודמת (בחודש מרץ 2012): צמיחה איטית ב – 2012 והתאוששות ב- 2013, כך שיבוא מדינות ה-OECD יצמח בקצב של 2.5 אחוזים ב- 2012, ושל 4.9 אחוזים ב-2013. במקביל, הריביות במדינות המפותחות צפויות להישאר בשנה הקרובה ברמתן הנמוכה.

ההחרפה המחודשת של משבר החוב באירופה, אם כי יתכן שחברו לה גורמים נוספים, השפיעה על מחיר הנפט שירד בחדות בחודשים האחרונים, מ-125$ לחבית נפט מסוג Brent בעת עריכת התחזית הקודמת לכ-90$ בסוף השבוע שקדם להחלטת הריבית הנוכחית. מחירי הסחורות האחרות ירדו אף הם בשיעור ניכר לאחרונה. לאור כך אנו מעריכים כי האינפלציה בעולם תהיה מעט יותר מתונה מכפי שהערכנו בתחזית הקודמת.

חטיבת המחקר של בנק ישראל עורכת בכל רביע תחזית מקרו-כלכלית (Staff forecast). תחזית החטיבה מתבססת על מספר מודלים, על מקורות מידע שונים וכן על הערכות שיפוטיות. בבניית ההערכה המקרו-כלכלית ממלא תפקיד מרכזי מודל ה-DSGE )Dynamic Stochastic General Equilibrium) המורחב שפותח בחטיבת המחקר של הבנק – מודל מבני המבוסס על יסודות מיקרו-כלכליים. המודל מספק מסגרת לניתוח הכוחות המשפיעים על הכלכלה, ומאפשר לאגד את המידע מהמקורות השונים לכדי תחזית מקרו-כלכלית קוהרנטית למשתנים ריאליים ונומינליים, המתאפיינת בעקביות פנימית ו"סיפור" כלכלי. מעבר לגיבוש התחזית הבסיסית, מודל ה-DSGE משמש גם לבחינת חלופות ולניתוח סיכונים.

השארת תגובה