סקר החברות והעסקים של בנק ישראל

עיקרי הסקר (לצפייה בסקר המלא לחצו כאן):

·        בדומה לרביע הקודם, הפעילות ברביע הרביעי של 2011 גדלה בשיעור מתון.

·        ההאטה בקצב גידול הפעילות התרכזה בענפי השירותים העסקיים, המסחר, התעשייה והבניה.

·        ההתמתנות בפעילות התעשייה התבטאה בעיקר ביצוא, אך הציפיות  לרביע הבא מלמדות כי ההתמתנות בפעילות תכלול גם את המכירות לשוק המקומי. ההתמתנות בלטה בעיקר בקרב החברות הבינוניות בענף.

·        החברות צופות כי הפעילות תמשיך להיות ממותנת גם ברביע הבא. עם זאת הרביע קטנה ההסתברות להאטה הנגזרת מהמדד המוביל וירדה מתחת לקו ה-50 אחוזים.

·        ממוצע הציפיות לאינפלציה של החברות המשתתפות בסקר ממשיך להיות בתוך תחום יציבות המחירים ועומד על 2.5 אחוזים, לעומת 2.6 אחוזים ברביע הקודם. במקביל עלה שיעור החברות הצופות כי האינפלציה ב-12 החודשים הבאים תהיה בתוך התחום המוגדר כיציבות מחירים ל- 85 אחוזים לעומת 75 אחוזים בסקר הקודם. 

מדיווחי החברות והעסקים עולה כי ברביע הרביעי של שנת 2011 גדלה הפעילות העסקית במשק בקצב המתון יותר מזה  של הרביע השלישי – מאזן הנטו המשוקלל של המגזר העסקי היה חיובי אך באופן מתון ביותר. על פי התשובות לסקר התרכז המיתון בגידול הפעילות ברביע הרביעי של 2011 ביצוא התעשייתי ובמכירות לשירותים בחו"ל . הצפיות לרביע הבא מצביעות כי גם ברכיב הפעילות המקומי של ענפי התעשייה והשירותים תחול האטה. למרות שהמדד המוביל של הסקר מצביע על הסתברות גבוהה להאטה ברביע הבא, ירדה  הסתברות זאת בהשוואה לרביע הקודם, והיא נמצאת מתחת לקו ה-50 אחוזים, המבטא אי יכולת לקבוע באופן מובהק  האם צפויה האטה נוספת בפעילות ברביע  הבא.

הפעילות בתעשייה גדלה בשיעור מתון יחסית לרביע הקודם בעיקר בעקבות ירידות במכירות ליצוא. מנתוני הסקר בולטת הירידה במאזן הנטו של התפוקה לעומת הרביע השלישי בקרב החברות הבינוניות , אולם הצפיות לרביע הבא הן להאטה בתפוקה של כלל סוגי החברות, גדולות וקטנות כאחת. החברות מדווחות כי ברביע הבא ההאטה בפעילות תתבטא גם בביקוש המקומי ולא רק בהיקף המכירות  לחו"ל .

 היקף הפעילות במסחר עלה במידה מתונה מזו של הרביע הקודם. זאת ועוד, ברביע הנוכחי קטן מספר העובדים בענף. הציפיות של החברות הן כי ברביע הראשון של שנת 2012 תרשם ירידה מתונה במכירות תוך ירידה נוספת במספר העובדים.

חברות השירותים העסקיים דיווחו על גידול מתון בפעילות, לאחר עליות גדולות יותר ברביעים הקודמים. המיתון בעליית הפעילות התמקד הרביע במכירת שירותים בארץ, בעוד שבמכירת שירותים בחו"ל נרשמה האצה ביחס לרביע הקודם. הציפיות הן להמשך הפעילות הממותנת  ברביע הבא.

החברות בענף המלונאות דיווחו על עליה מתונה בפעילות ברביע הרביעי בהשוואה לרמות הגבוהות של הפעילות שנרשמה ברביע המקביל אשתקד. האטה זאת  בפעילות מבטאה התמתנות בגידול של  היקף התיירות מהארץ ובעיקר מחו"ל;

מדיווחיהן של חברות התחבורה והתקשורת עולה כי ברביע הרביעי גדלה הפעילות בענף באופן מתון לאחר ירידה בה ברביע הקודם. הגידול בפעילות השתקף במכירות השירותים לישראלים ולזרים כאחד . הציפיות מצביעות כי העלייה בפעילות הענף תמשך גם ברביע הבא.

מדיווחי חברות הבנייה נראה כי ברביע הרביעי  ירד היקף הביצוע של עבודות בינוי, בעיקר בשל הירידה בהיקף בניית מבנים בעוד שבבניית תשתיות נמשכה העלייה בפעילות. ברביע זה הסתמן אי שינוי בהתחלות ובגמר של בניית מבנים בהשוואה לרביע הקודם, ובלטה גם העלייה בחומרת מגבלת קשיי המימון בענף – בעיקר עבור חברות בינוניות וגדולות.

ממוצע הציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים המשיך להיות בתוך תחום  יציבות המחירים ועומד על 2.5 אחוזים לעומת 2.6 אחוזים ברביע הקודם. שיעור החברות הצופות כי האינפלציה ב-12 החודשים הבאים תהיה בתוך התחום המוגדר כיציבות מחירים עלה ל- 85 אחוזים לעומת 75 אחוזים ברביע הקודם.  החברות צופות, ששער החליפין בעוד 12 חודשים יהיה 3.9 שקלים לדולר, לעומת שער של 3.8 שקלים לדולר שנצפה בסקר הקודם. שער החליפין הממוצע נכון ליום הדיווח עמד על 3.8 שקלים לדולר.

בחטיבת המחקר מציינים, כי ממצאי סקר החברות לרביע הרביעי של שנת 2011 מבוססים על תשובותיהן של 532 חברות ועסקים מענפי המשק השונים. שאלות הסקר הן איכותיות; החברות מתבקשות לדווח על כיוני השינויים של המשתנים השונים- עליה , ירידה או יציבות – ולציין את עוצמת השינוי- "רב" או "מעט". התוצאות מנותחות באמצעות "מאזן הנטו"- המוגדר כהפרש שבין אחוז החברות המדווחות על עלייה לבין אחוז המדווחות על ירידה, מכלל הדיווחים; בחישוב מאזן הנטו נלקח בחשבון כיוון השינוי על פי דיווחי החברות, אך לא עוצמתו. כך, מאזן נטו אפס מלמד על יציבות בפעילות, מאזן נטו חיובי על עליה ומאזן נטו שלילי על ירידה. על עוצמת השינוי ניתן להסיק מגודלו של מאזן הנטו. בחטיבת המחקר מוסיפים, כי נתוני סקר החברות נמצאו בדרך כלל מתואמים עם הנתונים המקרו כלכליים והענפיים של המשק ויתרונם הוא בהיותם זמינים ומספקים מידע מהיר, יחסית למקורות הנתונים האחרים (נתוני החשבונאות הלאומית ואינדיקאטורים שוטפים כדוגמת הייצור התעשייתי).

השארת תגובה