משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מציע לך להצטרף לשירות החוץ הכלכלי

אם אתה מאמין כי היצוא הוא הקטר המושך את המשק קדימה ומגביר תעסוקה, אם אתה מאמין כי עידוד השקעות זרות בתעשייה הישראלית הוא אתגר, אם ברצונך להיות שותף לקידום  מערכת הסכמי הסחר של מדינת ישראל – יש לנו תפקיד עבורך.

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מציע לך להצטרף לשירות החוץ הכלכלי, לעבודה מגוונת בארץ ובחו"ל. התפקיד מציע  אתגרים אישיים ומקצועיים ועוסק בנושאים בעלי חשיבות עליונה למשק הישראלי.

תיאור תפקיד:
המינהל לסחר חוץ, שהינו הגוף האמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל, מציע התמחות במסלולים הבאים:
1. קידום יצוא סחר והשקעות-  קידום יצוא, סחר והשקעות בתעשייה הישראלית, איתור ויצירת הזדמנויות עסקיות ושיתופי פעולה כלכליים בארץ ובעולם. ניהול משא ומתן עם גורמים ומוסדות כלכליים, קידום פעולות מסחריות עם ממשלות זרות, הסברה כלכלית – יצירת תדמית הולמת ליכולת התעשייה הישראלית.
2. מדיניות סחר –  המסלול מציע התמחות בתחום קביעת מדיניות הסחר של ישראל. טיפול בקשרי החוץ הכלכליים של ישראל באמצעות הסכמי סחר בילטרליים ומולטילטרליים, טיפול בחסמי סחר ביצוא – ובמדיניות היבוא של מדינת ישראל, ניהול מו"מ על שיפור תנאי הסחר עם ממשלות זרות, ועבודה בתחום הארגונים וההסכמים הבינלאומיים.

הערות:
1. המועמדים שייבחרו ישתתפו בקורס מרוכז שיתקיים באזור ירושלים, בתנאי פנימייה, שאחריו יעברו התמחות וישולבו בעבודה.
2. המשרות הן בלתי צמיתות, מועמד שיבחר יועסק על פי חוזה מיוחד.
3. המועמדים ידרשו , במהלך החודשים הקרובים, לעמוד בהצלחה בתהליכי מיון הכוללים 3 שלבים – בחינות בכתב, מרכזי הערכה וועדת בוחנים.
4. בכל מקום שבו מפורטת פנייה או תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. תינתן הזדמנות שווה לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של המכרז באתר האינטרנט של משרד התמ"ת
www.moital.gov.il/cadet2012

ובאתר האינטרנט של נציבות שרות המדינה (מכרזים והודעות לציבור)
www.civil-service.gov.il

מועד משוער לפתיחת הקורס מאי 2012

חובה לצרף:
תעודות המעידות על השכלה. במידה ואישורי ההשכלה מאוניברסיטאות בחו"ל יש לצרף אישור מהלשכה להערכת תארים במשרד החינוך.
2 תמונות דרכון.
קורות חיים.
צילום תעודת זהות.
לשלוח לאגף משאבי אנוש משרד התמ"ת, בנק ישראל 5, ירושלים.

מועד אחרון להגשת בקשות   22.1.2012

השארת תגובה