דוח ארגון OECD על ישראל

 ארגון OECD פרסם לאחרונה דוח מקיף על כלכלת ישראל, הדוח תורגם ומפורסם על ידי משרד האוצר ולהלן עיקריו:

"המשק הישראלי עבר את השפל הגלובלי של השנים 2008-09 במצב סביר יחסית, אולם סובל כיום, לצד אחרים, מן ההשפעות המתמשכות של המשבר הגלובלי המתחדש, וכמו כן, המתחים הגיאופוליטיים התגברו. עד כה לא היו כשלים מהותיים כלשהם במגזר הפיננסי ולא היה צורך בתמריצים פיסקליים חריגים כלשהם. הדבר סייע במניעת גידול משמעותי בחוב הציבורי. יתר על כן, התגלו מאגרים חדשים משמעותיים של גז טבעי בים, דבר שיחזק את המעמד הפיסקלי, יקטין עוד יותר את התלות בדלקים מיובאים וישפר את האפשרויות בנוגע לביטחון אנרגיה. עם זאת, שיעורי הריבית הנמוכים שנבעו מן התגובה של המדיניות המוניטרית למשבר, תרמו לעלייה מהירה במחירי הנדל”ן, שמתקרבים לממדים של בועה.

החולשה המתמשכת בגידול בהכנסה לנפש ושיעור גבוה של עוני, במיוחד בקרב קהילות מסוימות, ממשיכים להוות אתגרים מרכזיים לטווח ארוך. בנוסף, הבעיות של מעמד הביניים עלו על פני השטח באמצעות ‘מחאת האוהלים’ שהתעוררה לאחרונה, כאשר הטענות הבולטות נוגעות למחירי הדיור ולרמות המחירים במגזרים אחרים. סוגיות אלה קשורות לדיון בנוגע לרמת התחרות במשק ולתפקידן של הקבוצות העסקיות המשפחתיות הגדולות בישראל, המשחקות תפקיד משמעותי במגזר הפיננסי כמו גם במגזרים רבים אחרים שאינם פיננסיים.

נכון לחודש נובמבר 2011 , קבוצות העבודה שהוקמו בתגובה על המחאה (ועדת טרכטנברג) ובתגובה על החששות מפני כוחן של הקבוצות העסקיות (ועדת הריכוזיות), הגישו את המלצותיהן הראשוניות. נכון למועד הכתיבה, הצעות ועדת טרכטנברג בתחום המסוי אושרו על ידי הממשלה אולם טרם עברו את אישור הכנסת. הערכה זו בוחנת את האתגרים הניצבים בפני המדיניות המקרו-כלכלית וההתקדמות ברפורמה המבנית לאור צירוף נסיבות מורכב זה. העלייה המהירה במחירי הדיור הניעה בחינה מעמיקה של ההתפתחויות בשוק הדיור ושל מסגרת המדיניות (פרק 1). פרק 2 בוחן את המגזר הפיננסי של ישראל, אשר, למרות שחמק מכשל קריטי, הציג בכל זאת מספר חולשות ומהווה חלק בלתי נפרד מן הדיון. ההתפתחויות וההשלכות של מציאת הגז הטבעי נדונות בפרק 3 כחלק מניתוח רחב יותר של סוגיות כלכליות וסביבתיות במגזר האנרגיה."

לקריאת הדוח המלא כפי שתורגם ופורסם על ידי משרד האוצר הישראל-  סקירת ארגון המדינות המפותחות את הכלכלה הישראלית

השארת תגובה