פעילות התנדבותית בישראל-היקפה, מאפייניה ומגמות עיקריות

סקר מינהל מחקר וכלכלה בתמ"ת בנושא פעילות התנדבותית בישראל-היקפה , מאפייניה ומגמות עיקריות בהתפתחות פעילות זו:

      14.4% ישראלים בגילאי 20+ עסקו בפעילות  התנדבותית בישראל, שיעור ההתנדבות בקרב האוכלוסייה החרדית עמד על 38.5% לעומת  7.4%, בקרב אוכלוסיית העולים (אחרי  1990 ) ולעומת  האוכלוסייה הערבית : 7.1%.

  • ·         שיעור הישראלים, בגילאי 20+, שעסקו בפעילות התנדבותית בישראל בשנת 2006 עמד על: 14.4% ומספרם הגיע לכדי  636.2 אלף. 
  • ·         מספר שעות ההתנדבות בישראל בשנת 2006, במסגרות הפורמאליות ובמסגרות הלא פורמאליות, נאמד בכ-111 מליון שעות, שערכן נאמד בכ-0.8 מיליארד שקלים.
  • ·         קיימת שונות גבוהה בשיעורי ההתנדבות של אוכלוסיות בישראל: שיעור ההתנדבות בקרב האוכלוסייה החרדית עמד על 38.5% לעומת  7.4%, בקרב אוכלוסיית העולים (אחרי  1990 ) ולעומת  האוכלוסייה הערבית : 7.1%.
  • ·         שיעור ההתנדבות בקרב הגברים בישראל עמד על 16.2% והוא היה גבוה יותר משיעור ההתנדבות בקרב הנשים שעמד על 12.8%.
  • ·         באמצע שנות ה-90 התנדבו בארגוני המגזר השלישי בבריטניה 30% מהאוכלוסייה הבוגרת, בארה"ב 22%, ובהולנד 16% בעוד שבישראל הגיע שיעור ההתנדבות בארגוני מגזר שלישי לכדי פחות מ-10%- נתונים אלו מציבים את ישראל  במקום נמוך יחסית בשעורי הפעילות ההתנדבותית.

ממצאים אלו ואחרים עולים מסקירה שנערכה לאחרונה במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, ובמסגרתה נבחנה ונותחה הפעילות ההתנדבותית במדינת ישראל במגוון היבטים עיקריים: היקף הפעילות, השוואה לאורך שנים, השוואה בינלאומית, מאפייני המתנדבים. העבודה התבססה על ניתוח נתוני  הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 2002-2006 , ניתוח של מימצאי סקר המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן-גוריון בשנים 1997, 2004 ו-2006.

עוד עולה מניתוח הנתונים:

  • שיעורי ההתנדבות בשנות הצמיחה (2005-2007) , היו נמוכים יחסית  לשנות ההאטה (2002-2004).
  • הנטייה להתנדב, במסגרת כלשהי בשנת 2006, גבוהה יחסית בקרב: דתיים-חרדים (30.8%), העובדים בענף החינוך (28.2%), והאקדמאיים (27.3%).
  • ממצאי מחקרים הקושרים בין מאפיינים סוציו-דמוגרפיים והתנדבות, אינם אחידים וחד-משמעיים, למעט רמת ההשכלה, שנמצאה באופן עקבי קשורה לנטייה להתנדבות.

 

מצ"ב  העבודה אשר נכתבה ע"י חוקר ויסאם אבו אחמד, חוקר במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת.

   

השארת תגובה